BRUGGE provincie West-Vlaanderen Brugge is een van de weinige steden in West-Europa die het aanzien van een middeleeuwse stad hebben weten te behouden. Dit is grotendeels te danken aan zijn economisch verval in de 19de eeuw, waardoor zich geen industrie in de binnenstad vestigde, maar ook aan de vroege Engelse en Franse belangstelling voor het kunstpatrimonium.
Naar stedenlijst BelgiŽ / Luxemburrg. Naar kaart met de provincies.
 Naar uw accommodatie.
 

  Booking.com   

Reeds in de 19de eeuw begon men in Brugge zowel aan restauratie te doen als aan het optrekken van nieuwe ge bouwen met oud materiaal in neogotische stijl of naar oude modellen. Na de Tweede Wereldoorlog is de overheid er redelijk goed in geslaagd de sterk groeiende dienstensector, horeca, banken, enz.,  zekere normen op te leggen zodat er geen hoge gebouwen, staal- en betonconstructies zijn verrezen.

Brugge, deel van BegijnhofGeschiedenis    
De oudste authentieke vermelding van de stad dateert uit 895 en spreekt over Brucciam. Dit is ontstaan uit brugje of bryggia; het eerste is Oudgermaans en betekent 'havenbrug'; het tweede Oudijslands en betekent 'kaai'. Vůůr deze tijd bestond er al een grafelijk castrum van de Vlaamse graaf Boudewijn II, opgericht tegen de invallen van de Noormannen. Dit castrum hield inderdaad stand en werd uitgebouwd met een burcht en kapel, de huidige Burg. Ambachtslieden en kooplui vestigden zich rond deze kern. Dat was interessant daar Brugge in de 10de en 11de eeuw een getijdenhaven was. Ca. 1134 kwam er weer een enorme vloed en er ontstond een brede zeearm, het Zwin.
Brugge kon thans ook zijn activiteiten als havenstad beginnen.
De Reie, een natuurlijke waterloop, werd verbonden met het Zwin te Damme, keersluis. In 1127 was er reeds een schepenbank en de oudste omwalling omvatte 86 ha. Brugge lag ook aan de nieuwe handelsweg Keulen-Brussel-Gent-Brugge. De Bruggelingen deden aan actieve handel en gingen hun handelswaar in het buitenland verkopen, via o.m. De Vlaamse Hanze van Londen. Omstreeks het midden van de 13de eeuw kwamen de buitenlandse kooplui uit ItaliŽ, Engeland, Duitsland zelf naar Brugge en gingen de Bruggelingen passieve handel drijven. De buitenlanders richtten Natiehuizen en bankiersfilialen op. Zo verrees te Brugge ook de eerste stadsbeurs 15de eeuw.
De eigenlijke handel had echter plaats in de Zwinsteden, vooral Damme en Sluis.
Sedert het eind van de 13de eeuw speelde de stadstaat Brugge een belangrijke rol in de strijd tegen de Franse leenheer , 1302; Brugse Metten. In de 14de eeuw stond Brugge zijn politieke leidersrol af aan Gent. Het verval begon al tijdens de Bourgondische periode. De verzanding van het Zwin, een ecologische fout van grondspeculanten,  en de brutale strijd van Brugge tegen Maximiliaan van Habsburg, hij werd gevangen gezet, luidden Brugges verval definitief in. Antwerpen zou de rol van leidende handelsplaats in West-Europa eind 15de-begin 16de eeuw overnemen. Tijdens de 17de en 18de eeuw kende Brugge een bloeiende saai- en kantindustrie. In de 19de eeuw heerste er een economisch dieptepunt, maar toen begon ook de romantiek van een vervallen stad te spelen. In de 20ste eeuw kreeg Brugge via het kanaal naar Zeebrugge en de uitbouw van dit laatste, opnieuw directe verbinding met de Noordzee.

Kerkelijke bouwkunst   
Heilige Basiliuskapel, Burgplein

Brugges beroemdste bedehuis. Ze bestaat uit twee verdiepingen: Romaanse benedenkerk, 12de eeuw,  eigenlijke Basiliuskapel; de laatgotische bovenkerk, 16de eeuw, of H. Bloedkapel. Hier wordt een reliek va het heilig Bloed van Christus bewaar dat graaf Diederik van den Elzas na zijn kruistocht uit het Heilige Land zo hebben meegebracht. De verering dateert uit ca. 1256. In de schatkamer bevindt zich het zilveren reliekschrijn, 17de eeuw; Jan Crabbe.

Jeruzalemkerk, Peperstraat
In de 15de eeuw liet de familie Adomes deze kerk, met een merkwaardige toren bekroning, naar het voorbeeld van de H. Grafkerk te Jeruzalem bouwen. Het interieur herinnert aan de Adornes: gebrandschilderde ramen, grafzerken schilderijen met stichterfiguren. Er is ook een zilveren reliekschrijn van het Heilig Kruis, 15de eeuw.

Onze-Lieve-Vrouwekerk, G. Gazelleplein
Een der mooiste kerken van Vlaanderen; deels gebouwd in Scheldegotiek, 13de-14de eeuw, deels verbouwd en uitgebreid in late gotiek, 15de eeuw. De kerk heeft een monumentale toren, 122 m hoog, die het landschap beheerst. Het Paradijsportaal toont fraai beeldhouwwerk. Het interieur is zeer belangwekkend: een Madonna met Kind is van Michelangelo, 1503-1504; het enige beeldhouwwerk van Michelangelo boven de Alpen; in het koor bevinden zich de praalgraven van Maria van BourgondiŽ met bronzen gisant, eind 15de eeuw, en haar vader Karel de Stoute, begin 16de eeuw; voorts zijn er schilderijen van Pieter Pourbus, Adriaan Isenbrant, Bernard van Orley, alle 16de eeuw, alsook schilderijen uit de 17de eeuw. In de zijwand van het koor is de bidtribune van de heren van Gruuthuse, door een gang met hun woning verbonden.

Sint-Salvatorkathedraal, Steenstraat
Deze dateert uit verscheidene bouwperioden. Het onderste register van de toren is Romaans, 12de eeuw, de bekroning neoromaans; koor en schip 13de-14de eeuw; kooromgang ca. 1480. Het interieur omvat o.a. een koorgestoelte, een doksaal of tribuneafsluiting, eind 17de eeuw, met fraaie orgelkast, in 1935 naar de westzijde overgebracht, grafmonumenten van bisschoppen, schilderijen, beeldhouwwerk; de kostbaarste stukken bevinden zich in het museum van de kathedraal, zie onder Musea

Sint-Annakerk, St.-Annaplein
Oorspronkelijk laatgotisch, werd in de 17de eeuw verbouwd en in barokstijl ingericht, o.m. met doksaal van Hans van Mildert en orgeltje van Jacobus van Eynde.

Sint-Gilliskerk, Baliestraat
In 1240 begonnen,in de 13de en 14de eeuw vergroot, en in de 15de eeuw ten slotte tot hallenkerk uitgebouwd. In de kerk of op het  voormalige kerkhof zouden Hans Memling, Lancelot Blondeel en Pieter Pourbus de Oude zijn begraven.

Sint-Jacobskerk, St.-Jacobsplein
De eenschepige kerk met vieringtoren werd tot een hallenkerk omgebouwd, 15de eeuw. Zij bezit een belangrijk schilderij van Lancelot Biondeel, De Heiligen Cosmas en Damianus. In een grafkapel het praalgrf van Ferry de Gros, schatmeester van de Orde van het Gulden Vlies.

Sint-Walburgakerk, St.-Maartensplein
Een schitterend bouwwerk van de jezuÔetenbroeder Pieter Huyssens, 17de eeuw, in hoofse barok opgetrokken voor het jezuÔeten klooster. Thans parochiekerk. Ze bezit een preekstoel van Artus
Quellien, en een communiebank.

Burgerlijke bouwkunst   
Het historisch centrum van Brugge het Burgplein, lokalisatie van het castrum uit de 9de eeuw. Hier staat reeks van historische gebouwen.

Stadhuis
In typische Brugse stijl is dit het oudste type uit de Lage Landen. Het telt twee verdiepingen en werd eind 14de begin 15de eeuw opgetrokken. Fraaie articulatie van spitsboogvensters en spitstorens, ramen en kozijnen met talrijke beelden van de vorsten van Vlaanderen. De begane grond bestaat een grote halle. Op de verdieping, in de Gotische Zaal, gewelf-beeldhouwwerk.  De muren zijn in historiserende neogotische stijl beschilderd met taferelen uit de Brugse geschiedenis.

Burgerlijke Griffie,
links van het stadhuis de naar een ontwerp van Jean Wallot in vroege renaissancestijl gebouwd, 1534-1537; tot voor kort kan- tongerecht. Via de Blinde Ezelstraat komt men op de Vismarkt.

Paleis van Justitie
eigenlijk voormalig, eertijds het Landhuis van het Brugse Vrije.
Het bestaat uit twee delen: tegenover de Vismarkt staan langs de Reie de gebouwen uit 1520-1525, naar een ontwerp van Jan van de Poele; het andere deel, gelegen aan de Burg, heeft een barokke gevel, 1722-1727. In de vroegere Schepenkamer bevindt zich de bekende Schouw van het Vrije van Lancelot Blondeel, 1528-1531: een verheerlijking van de Habsburgers in marmer, albast en hout. Met de Basilius- of H. Bloedkapel aan de kant, Romaanse onderkerk, is de Burg een staalboek van stijlen: Romaans, gotisch, renaissance en barok.

Belfort en Malle, Grote Markt
De Malle is een ruim, rechthoekig gebouw waaraan ca. 1300 werd begonnen en dat in de tweede helft van de 15de eeuw werd voltooid. In het midden verheft zich het Belfort, 80 m hoog; met beiaard, in verschillende bouwfasen opgetrokken: een eerste ca. 1280 en een tweede, voor de achthoekige bovenbouw, in 1483-1487. De Malle was een functioneel gebouw voor de lakenhandel. Eertijds liep er een kanaal onder door, zodat de handel op het water geschiedde. Op de Grote Markt tevens het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck, de vrijheidshelden uit de strijd tegen de Franse leenheer in 1302. Het werd in 1887 opgericht naar een ontwerp van P. de Vigne. Het grote gebouw aan de oostzijde is het Provinciaal Gouvernement: neogotiek uit 19de eeuw. Aan de westzijde staan enkele fraai gerestaureerde gotische huizen.

Hof van Gruuthuse, Dyver
Hier woonde een van de belangrijke geslachten van Brugge. Het gebouw werd in de 15de eeuw opgetrokken; in de puntgevel aan de Dyver de wapenschilden van leden van he geslacht. Binnen de poort van de oude binnenstad kwam in 1985 het nieuwe Gerechtshof gereed. Het omvat het voormalig klooster.

Stadspoorten
Van de oorspronkelijk toegangspoorten zijn er nog vier behouden: Ezelpoort, eind 14de eeuw, Gentpoort, begin 15de eeuw, Kruispoort, begin 15de eeuw,  en Smederpoort, eind 13de eeuw.Musea   
Arentshuis of Brangwynmuseum, Dyver

In een patriciŽrshuis, 18de eeuw, zijn tekeningen, gravuren en schilderijen ondergebracht van de Engelse kunstenaar Frank Brangwyn, 1867-1956; voorts stadsgezichten en koper- en tingereedschap.

Begijnhuisje
Gelegen in het stemmige en wereldberoemde begijnhof Ten Weyngaerde, bij het Minnewater. Het begijnhof zelf dateert uit 1245, gesticht door gravin Margaretha van Constantinopel. De huidige huisjes aan het binnenplein dateren uit de 17de en 18de eeuw. Het Elisabethkerkje stamt oorspronkelijk uit de 13de eeuw, maar werd later sterk verbouwd. Een van de huisjes geeft een goede indruk van het leven van een begijn.

Groeningemuseum, Stedelijk Museum voor Schone Kunsten, Dyver
Hier een zeer belangrijke collectie van Vlaamse Primitieven, o.a. Van Eyck, Madonna met kanunnik Van der Paele, Van der Goes, Dood van Maria, Jeroen Bosch, Laatste Oordeel, Meinling, Gerard David, Petrus Christus, Meester van de Ursulalegende; sinds kort ook werk van hedendaagse kunstenaars; naast de Latemse Scholen vindt men er ook werk van de abstracten, Vantongerloo, Semanckx, van Raveel en De Keyser, Nieuwe Figuratie.

Gruuthusemuseum, Stedelijk Museum voor Oudheidkunde en Toegepaste Kunsten, Dyver
Eertijds het woonhuis van de heren van Gruuthuse, Lodewijk was een groot mecenas. Pronkstukken: gepolychromeerd pijpaarden beeld van Karel V van Conrad Meit, 1520; de keuken, gotische, renaissance- en barokzalen, vierjaargentijdenkast; Brugse tapijten, kantwerk, alle uitingen van toegepaste kunst.

Guido Gezellemuseum, Rolweg
Herinneringen aan de Vlaamse dichter Gezelle, 1830-1899, die hier geboren werd.
 
Kantcentrum, Balstraat
Centrum van het beroemde Brugse naaldkantklossen.

Memlingmuseum, Oude Apotheek, Sint-Janshospitaal, tegenover Onze- Lieve-Vrouwekerk Hier zijn zowel de gebouwen als de inboedel van onschatbare waarde. Het Sint-Janshospitaal is gesticht in 1180. Er zijn thans drie grote ziekenzalen, 13de-14de eeuw, te bezichtigen, evenals de hospitaalkerk met zes schilderijen van Memling en het broederklooster met de oude apotheek. Pronkstuk van de verzameling is het Ursulaschrijn (op- geleverd vůůr 1489) van Memling, evenals drie andere doeken, speciaal voor het Sint-Janshospitaal geschilderd.
 
Museum van de kathedraal, in de voormalige kapittelzalen van de kathedraal.
Religieuze kunst en voorwerpen. Er is ook een prachtig drieluik van Dirk Bouts, Marteling van de Heilige Hippolytus, 1470-1474. Voorts een doek van Isenbrant, het Huidevettersstuk, daterend van vůůr de periode van Van Eyck.

Museum voor Volkskunde, Rolweg
Een collectie van gebruiksvoorwerpen van het schoenmakersgilde, ondergebracht in voormalige godshuizen van de schoenmakers.

Potteriemuseum, Potterierei 79
Rijke verzameling van Brugse schilderkunst, goud- en zilverwerk, meubilair en wandtapijten, ondergebracht in een voormalig hospitaal, later bejaardentehuis, gesticht in de 13de eeuw, thans in 17de- en 18de-eeuwse gebouwen.
 
Andere bezienswaardigheden
Overal in de oude binnenstad zijn prachtige oude huizen te bewonderen. Dit is o.m. het geval aan het Van Eyckplein, de Groenerei, Langerei en Rozehoedkaai, de Steenstraat, het Huidevettersplein, de Vlamingstraat, o.a. de Loge van Genua.
Bijzondere aandacht vraagt de overdekte Vismarkt, 1821. Voorts zijn er het bisschoppelijk seminarie in de voormalige Ten Duinenabdij, het Hof van Bladelin, het oude, uit 1477 daterende Tolhuis op het Van Eyckplein, verschillende Schuttershoven , Sint-Joris, Sint-Sebastiaan. Zie de links hier onder.

Evenementen  
De Heilig-Bloedprocessie wordt jaarlijks gehouden op Hemelvaartsdag. Om de vijf jaar gaat de Feeststoet van de Gulden Boom uit in de maand augustus; het is een herinnering aan het huwelijk van Karel de Stoute met Margaretha van York.

Omgeving   
Dudzele, 9 km N

 Van de oorspronkelijk Romaanse Sint-Pieterskerk, eind 12de eeuw, is alleen een ruÔne over. De huidige kerk dateert uit de 17de en 18de eeuw. Ondanks voortschrijdende urbanisatie staan hier nog enkele fraaie polderhoeven.

Loppem
Vanuit Oostkamp in westelijke richting rijdend, komt u in het bosrijke plaatsje Loppem. Rond het in neogotische stijl gebouwde kasteel strekt zich een 19 ha groot wandelpark uit, met een visvijver en een doolhof. Het meer van Lopp
em, bekend als Lac van Loppem, is uitermate geschikt voor watersport. De zuidelijker gelegen gemeente

Zedelgem
heeft als belangrijkste bezienswaardigheid de St.-Laurentiuskerk, met een 14e eeuwse, gotische toren. Het inwendige herbergt een romaans doopvont
uit de 12e eeuw. Het recreatiepark 'De Groene Meersen' is zeer attractief. Op weg naar de plaats Labbeke passeert u Snellegem, dat bekend is om z'n St. Elooiskerk: een romaanse vieringtoren en een middenbeuk uit 1150.

Jabbeke
Dit dorpje ligt
11 km ten zuidwesten van Brugge, even ten zuiden van de autosnelweg van Gent naar Oostende. Het plaatsje is vooral bekend door het Provinciaal Conslant-Permekemuseum. Het woon- en werkhuis van Permeke, kunstschilder, beeldhouwer; 1886-1952 'De Vier Winden' geheten, is daartoe ingericht. Een 120-tal werken van hem, 80 schilderijen en tekeningen en het bijna volledige beeldhouwwerk, zijn hier geŽxposeerd. Permeke, een belangrijke vertegenwoordiger van het Vlaamse expressionisme, schilderde zijn werken in donkere, sombere kleuren. Dit in tegenstelling tot de impressionisten.

Lissewege
Tien km ten noorden van Brugge, even ten westen van het Boudewijnkanaal, ligt het meest typische polderdorp van Vlaanderen
, Lissewege. Wandelt men langs de Lissewege Watergang of de Dorpsheule, dan proeft men iets van de sfeer van dit polderdorp, waar vele schilders en beeldhouwers hun domicilie hebben gevonden.
De stompe toren van de voeggotische basiliek doemt reeds van verre op.
Het oudste gedeelte van de O.L. Vrou
wekerk stamt uit de eerste helft van de 13e eeuw. Het interieur herbergt een barokke preekstoel en een fraaie, 17e eeuwse orgelkast. Verreweg het belangrijkste cultuurmonument van Lissewege is
de a
bdij van Ter Doest, ca. 1 km ten zuiden van het dorp.
De bakstenen schuur van het voormalig CisterciŽnzerklooster is een van de zeer zeldzame bouwwerken van de zgn. kloostergotiek, die tijdens de godsdienstoorlogen van de 16e eeuw behouden bleven. Het uit 1280 daterende gebouw vertoont de typische kenmerken van de voeggotische baksteenarchitectuur: de
flinke puntgevel wordt door steunberen verdeeld in vier muurvlakken, verlevendigd door twee zones spitsboognissen. De bovenste rij van 6 lang en slank, de onderste rij van 4 iets meer gedrongen. In het uit drie beuken bestaande interieur vraagt de geweldige eiken balkenconstructie om aandacht. Tot de abdij van Ter Doest behoren ook een 17e eeuwse langgevelhoeve, restaurant, en poortgebouw.

Sint-Kruis, 4 km 0
Het voormalige Slot van Male, 14de eeuwse woning van de graaf van Vlaanderen, oorspronkelijk in de 12de eeuw opgericht, in de 14de eeuw gewijzigd, is thans een kanonikessen klooster; vele delen stammen uit de 17de en 18de eeuw. Kapel en refter zijn modern.

Informatie    
Toerisme Brugge geeft goede brochures uit:

-  Brugge info N, met o.a. Wandelingen, Musea, Bezienswaardigheden, Daguitstappen. 40 pag..
-  Brugge, daguitstappen voor groepen, bouwstenen voor eigen programma, 22 pag..
-  Brugge, 2005, logies en accommodation.
-  Brugge, map, heel belangrijk om de weg goed te kunnen vinden!
-  De Stedelijke Musea, met 14 Brugse musea: musea@brugge.be
-  Een foldertje "Hoe te parkeren" in Brugge
-  Van Haute Cuisine tot gezellige pub, voor de gastronomen onder u.

Internet
E-mail: toerisme@brugge.be   
www.b-dagtrips.be voor voordelige combitickets.

Campings
Camping Memling
Camping Memling Veltemweg 109  -  8310  Brugge/St. Kruis (West-Vlaanderen)  -  BelgiŽ Tel. (+32) (0)50-355845
Camping St. Michiel *
Tillegemstraat 55  -  8000  Brugge (West-Vlaanderen)  -  BelgiŽ  -  (+32) (0)50-380819

Uw accommodatie in Brugge
kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Brugge. Er zijn 119  hotels/appartementen online boekbaar.
Uw accommodatie in geheel BelgiŽ
  kunt U goed boeken via Hotels/Appart./BelgiŽ. Er zijn 4966  Hotels/Appartementen online boekbaar.
Uw accommodatie in Luxemburg
kunt U goed boeken via Hotels/Luxemburg. Er zijn 246 hotels/appartementen online boekbaar.
Algemene informatie over BelgiŽ. 
** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ĒAlle accommodatietypesĒ ůf kies direct:
  Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets