ZISTERSDORF 225 - Niederösterreich. Met Pfarrkirche zur Kreuzerhöhung / voormalige Franziskanerkirche: voltooid in 1640, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Op een kruisvormige plattegrond staat een hoge ruimte met tongewelf, in de eenvoudige bouwstijl van de franciscanen.
Op het hoogaltaar een kruisiginggroep uit de
18de eeuw. In de transeptarmen twee altaren: de Dood van de heilige Jozef, en aan de tegenoverliggende zijde een altaar ter ere van de heilige Anna. In de Weinbergkapelle een madonna,
kopie, het origineel is in het aartsbisschoppelijk paleis in Wenen.

Bedevaartkerk Maria Moos.
Naast een geneeskrachtige bron stond oorspronkelijk een romaanse kerk. Het koor is nu onderdeel van de huidige kerk. De bron bevindt zich onder de sacristie. De driebeukige basiliek, met smalle zijbeuken, werd in de 14de eeuw voltooid. Wijzigingen in de 17de eeuw: nieuwe overwelving en een toren op het koor. De inrichting is 18de­eeuws: hoogaltaar met een altaarstuk de Hemelvaart van Maria. Aan de evangeliezijde het genadebeeld Moeder van smarten uit de 15de eeuw.

Zwettl Stadt 3910 - Niederösterreich
Hadmar von Kuenring stichtte de stad in de 12de eeuw, bij de samenvloeiing van de Zwettl en de Kamp, als middelpunt van een koningsleen.
Op de heuvel bouwde hij een burcht en
, met een gang daarmee verbonden, een kerk, St.-Johannes; als parochiekerk in 1138 voor het eerst genoemd. Frederik II liet na een strijd tussen ministerialen , = dienstmannen - personen die gehouden zijn de vorst diensten te verlenen, bijv. bij de gezagshandhaving, in 1230 de burcht slopen. De kerk bleef bewaard.
Op de fundamenten van de burchtruïne
werd tijdens keizer Frederik
III in 1483 een versterkte proosdij gebouwd, die in de 18de eeuw barok werd verbouwd. Zes torens en de goed bewaard gebleven ringmuur dateren uit 1280; de poorten werden honderd jaar geleden gesloopt. Het kleine boerenstadje had veel te lijden van Boheemse en Hongaarse invallen, van de pest en van branden.

Parochiekerk Mariae Himmelfahrt.
De buitenmuren en de arcaden van de driebeukige romaanse basiliek staan op vierhoekige pijlers. Het middenschip werd in 1490 verhoogd. Barokke galerijen boven de zijbeuken. Bij de westelijke galerij een gotische spiltrap.

Proosdij kerk hl. Johannes Ev.
:
Romaans gebouw uit de 12de eeuw, met een vierkant koor en halfronde apsis. Aan de westzijde is een poort naar de burcht te herkennen. Daarnaast een galerij van enkele verdiepingen. In 1718 werd een barok gewelf aangebracht.

Andere bezienswaardigheden.
Bürger­
spit
alskirche: laatgotisch, met acht hoekpijlers. In de 17de eeuw zijn kruis ribgewelven aangebracht. Barok hoogaltaar. Raadhuis: het voormalige huis van het geslacht Kuenring werd in 1483 Stadhuis.

Stift Zwettl post Zwettl 3910 - Niederösterreich
In de adventstijd van 1138 trokken dertien monniken naar de eerste dochterstichting van Heiligenkreuz aan de oever van de Kamp om daar een schenking van Hadmar von Kuenring in ontvangst te nemen. Volgens de legende
, op het hoogaltaar, had de abt gedroomd dat de moeder Gods hem had opgedragen, in het winterse naaldwoud naar een groen uitlopende eik te zoeken. Hij vond zo'n eik op een door de rivier uitgeslepen plaats tussen granietrotsen; de plaats heette Svetla,  = Claravallis = Clairvaux. In 1159 werd de kerk gewijd. Men bouwde een stenen brug naar de andere oever van de Kamp, die nog steeds gebruikt wordt. Tussen 1180 en 1240 werd de kruisgang met bijbehorende kloostervleugels gebouwd.
De krans van gotische kapellen rondom het reeds bestaande romaanse koor,
van meester
Jans uit Wenen, werd onder abt Grillo in 1348 gewijd. Pas dertig jaar later was het koor voltooid; het werd in 1383 gewijd. Branden, hussieten en de Reformatie veroorzaakten de ondergang van het klooster. In 1651 woonden er nog drie monniken. De bevolking van de streek was voor 90% protestants.
Tijdens de Contrareformatie
gelukte het abt Ulrich het klooster weer op te bouwen. De eerzuchtige abt Michael von Zaunagg droeg M. Steinl de barokke verbouwing van de kerk op. Steinls ontwerpen werden door Munggenast uitgevoerd (1722-1727). De Reformatie, onder keizer Jozef, en de Napoleontische troepen brachten het klooster ernstige schade toe, waarvan het zich pas aan het eind van de 19de eeuw herstelde.
 
Kloosterkerk Maria Himmelfahrt.
Prachtige westelijke façade met één toren. De gevel is zeer levendig; het middendeel buigt naar voren, maar zwenkt, aan weerszijden van de toren, terug. Links en rechts van het portaal staan beelde
n. Boven het centrale venster een voorstelling van Bernardus van Clairvaux. De voet van de toren wordt geflankeerd door beelden van de heiligen Michaël en Rafaël als beschermengelen. Voor boogvelden en vensters: vazen en groepen engelen. Op de koperen helm het vergulde beeld van de Heiland. De balustrade langs de galmgaten wordt gevormd door een van de lange zijden van de gotische sarcofaag.
Interieur.
Driebeukige hallenkerk met een krans van kapellen en een in westelijk koor. De hal wordt ondersteund door bundelpij
lers. De koorruimte heeft een 5/8 sluiting, de omgang een 9/16, zodat een enigszins gebroken halve cirkel ontstaat; vier geveldriehoeken vullen het halfrond aan. Twaalf vijfhoekige bundelpijlers dragen de koorruimte, waarvan de hoogte gelijk is aan de breedte van de drie beuken van het schip. Door de vele dicht bij elkaar staande maaswerkvensters ontstaan in de ruimte bijzondere lichteffecten, schaduwen van de zuilen.
Aan het hoogaltaar een voorstellin
g
van de hemelvaart van Maria.
Boven het tabernakel de eik met een crucifix. Ook de altaren in de straalkapellen zijn door gerenommeerde kunstenaars gemaakt. Het tweede altaar aan de evangeliezijde is een vleugelaltaar: in de schrijn een voorstelling van Maria met het kind, dat een blauwe druif in de hand houdt. Aan weerszijden de heiligen Benedictus en Bernardus. De panelen met scènes uit het leven van de heilige Bernardus
.

Zwettl. klooster. 1 Kloosterkerk; 2 Heilig-Grafkapel; 3 Sacristie; 4 Bibliotheek; 5 KapIttelhuis; 6 Kruisgang met waterput; 7 Zomerrefectorium; 8 Prelatuur; 9 Spitalskirche; 10 Rivier de Kamp

Klooster.
Rondom de kruisgang ten zuiden van de kerk zijn alle bedrijfsgebouwen en woonruimten gesitueerd. Het dormitorium is de oudst bewaard gebleven slaapzaal op Duits grondgebied. Een midden pijler met consoles ter ondersteuning van de gordelbogen; graatgewelven.
Het necessarium
(toilet) boven de molenbeek staat direct met de slaapzaal in verbinding en is een der oudste gedeelten van het gebouw
, 1180. Dit klooster bezit de oudste nog bestaande cisterciënzer­kapittelzaal: midden pijler waarop alle gordelbogen samenkomen; kruisribgewelf.
Kruisgang:
de gewelfkruin verloopt in een zigzaglijn. Naar de binnenhof arcaden met roosvensters en dunne zuiltjes met gebeeldhouwde kapitelen. Zeshoekig bronhuisje. In het zomerrefectorium vijf lunetschilderingen, rijk omlijst met stucwerk.
Bibliotheek:
in de velden tussen de gordelbogen fresco's met scènes van Hercules. De kloostersch
at omvat o.a. het Zweltier Kreuz, 1248, ­een groot zilveren processiekruis met relieken -, het stichtingsboek, een berenhuid en een gotische ivoren Madonna. De bibliotheek bevat 420 handschriften en 277 incunabelen. Bij
zonder mooi zijn een psalterium met miniaturen en initialen uit de 12de eeuwen een getijdenboek uit de 15de eeuw.

** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 102 landen.