Villach 9500 , Karinthië. In 1240 wordt Villach stad genoemd, de ommuring is sedert 1233 bekend. Van de uitgebreide verdedigingswerken zijn slechts fragmenten over, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.
    

De tegenwoordig op één na grootste stad van Karinthië kijkt terug op een geschiedenis van meer dan 2000 jaar.
De oudste vondsten, de grafheuvels op de Napoleonweide, verwijzen naar de Hallstatt-cultuur van de vroege ijzertijd. In de Romeinse tijd werden de nederzettingen bij de overgang over de Drau (zowel economisch als strategisch belangrijk) Santieum en Bilachinium genoemd. In de Karolingische periode was deze plaats, ook als grens tussen het patriarchaat Aquileia en het aartsbisdom Salzburg, van grote betekenis. Onder Hendrik I
I kwam Villach aan de bisschoppen van Bamberg (1007). Het bleef onder hun directe heerschappij tot 1759, toen keizerin Maria Theresia stad en streek voor een miljoen gulden opkocht. .
De stad beleefde haar grootste bloei in de 15de en de 16de eeuw.
De in
vloed van de lutheraanse reformatie, de contacten met het wereldse humanisme en de bijzondere economische positie van de stad vormden zowel de materiële als de geestelijke voedingsbodem voor de belangrijke prestaties die de stad op kunstzinnig gebied leverde. Slechts namen van schilders en beeldhouwers als Thomas von VIllach, Lukas en Heinrieh Tausmann en Urban Görtschacher hoeven in dit verband genoemd te worden.
De mooie, laat-middeleeuwse stadsaanleg ondervond
ernstige schade tijdens de Tweede Wereldoorlog en ten gevolge van bouwkundige veranderingen in de 20ste eeuw. Het prachtige renaissancestadhuis van de familie Khevenhüller viel ten offer tijdens een bombardement.

Hauptstadtpfarrkirche St.-Jakob.
Deze kerk heeft waarschijnlijk enkele voorgangers gekend. Het tegenwoordige gebouw is in hoofdzaak gotisch. Na een aardbeving in 1348 werd in ca. 1370 het koor en omstreeks 1460 het schip opnieuw opgetrokken. Respectievelijk in 1462 en in 1482 werden stichterskapellen toegevoegd: aan de zuidzijde de kapel ter ere van Katharina von Görz en aan de noordzijde de kapel ter ere van Georg Leiniger. Voor de westgevel van deze driebeukige hallenkerk staat een machtige toren, die met het middenschip is verbonden door een dwars geplaatste neogotische voorhal. Binnen is een harmonische ruimtelijke indeling ontstaan door de plaatsing van tien ronde zuilen. De slingerende ribben in de gewelven zijn waarschijnlijk pas na de brand van 1524 aangebracht. Het gewelf in het koor, de beschilderingen en het stucwerk zijn 17de-eeuws. De Zuid
wand in het koor draagt een fresco met Christoffel uit het eind van de 15de eeuw. Het gebeeldhouwde reliëf daarnaast, met een Aanbidding en een mantelmadonna, dateert uit 1400.
Van bijzondere kwaliteit zijn de talrijke grafmonumenten.
De belangrijkste zijn: in de zuidelijke zijbeuk het roodmarmeren graf
van Balthasar von Weissbriach (gest. in 1484), een streng, vroeg werk van H. Valkenauer uit Salzburg, dat de ridder in zijn volle wapenrusting uitbeeldt, en in de Görzkapel het graf van Siegmund von Dietrichstein (gest. in 1533), een werk van Loy Hering. De achtergrond - strenge renaissancistische architectuur - staat in scherp contrast met de vloeiende lijnen van de gotische figuur.
In de kapel van de familie Khevenhüller
tonen de twee grafreliëfs de nieuwe opvattingen die in de renaissance opgeld deden ten aanzien van lichaam en ruimte. Het was de triomf van de nieuwe beeldhouwkunst de herinnering aan de overledene, door de levendigheid van de uitbeelding, onsterfelijk te kunnen maken. Beide stenen dateren uit het midden van de 16de eeuw. Uit dezelfde tijd stamt de interessante gebeeldhouwde preekstoel van G. Seliger, met
Bijbelscènes in reliëf op de sokkel. De altaarversiering dateert uit de 18de eeuw. Het meer dan levensgrote crucifix op het laatbarokke hoogaltaar is echter van 1502. Het is een laatgotisch meesterwerk dat het lijden van Christus expressief weergeeft.

Villach, Hauptstadtpfarrkirche St.-Jacob. 1 Koor; 2 Khevenhüller-kapel; 3 Leiniger-kapel; 4 Versterkte toren op het westen; 5 Zuidwand van het koor, Christoffel-fresco; 6 Grafmonument van Balthasar von Weisspriach; 7 Görz-kapel, Dietrichstein; 8 Preekstoel; 9 Hoogaltaar

Villach. Stadtpfarrkirche hl. Kreuz. 1 Octogoon met koepel; 2 Westelijke façade met twee torens; 3 Hoogaltaar; 4 Preekstoel

Stadtpfarrkirche hl. Kreuz
, St.-Peter.
Dit laatbarokke gebouw is interessant vanwege zijn kruisvormige plattegrond, de koepel
boven de octogoon en de façade met twee torens van drie verdiepingen. Hier wordt het barokke ruimteprincipe duidelijk geïllustreerd: alle vormgevende en tektonische krachten zijn erop gericht de ruimtelijke grenzen op te heffen, ornamenten en afbeeldingen aan te passen aan de omgevende architectuur en de blik te leiden naar belangrijke plaatsen, altaren, preekstoel, gewelven. Rijk versierd zijn de altaren en de preekstoel, evangelisten, Mozes, Deugden.

Stadtpfarrkirche St.-Martin.
Deze kerk werd waarschijnlijk reeds in 979 in een oorkonde genoemd; het tegenwoordige gebouw is na het instorten van de toren geheel nieuw opgetrokken. Kostbare inrichting: op het barokke hoogaltaar is een laatgotisch uit hout gesneden reliëf
, mantelmadonna, gemonteerd. In de zuidelijke vleugel van het transept staat een mooie piëta. Het motief van de moeder Gods met haar dode zoon krijgt in de late middeleeuwen steeds meer aandacht. Het aangrijpende thema, het meestal kleine formaat en de dikwijls afgezonderde plaatsing van dergelijke beeldhouwwerken wijzen op een toenemende persoonlijke geloofsbeleving. Opvallend zijn ook de twee maniëristische schilderstukken aan de zuidelijke wand in het schip en op de orgeltribune.

Museum
, Widmanngasse 38.
In de binnenhof bevindt zich een fragment van de oude stadsmuur met een gereconstrueerde weergang. In het gebouw zijn talrijke vondsten uit de oudheid en de prehistorie tentoongesteld; voorts kunst, kunstnijverheid en folklore vanaf de middeleeuwen tot heden.

Andere bezienswaardigheden.
In de parochiekerk S
t.-Leonhard
bevinden zich gotische wandschilderingen uit 1400 en een klein, laatgotisch uit hout gesneden altaar.
De Al
tstadt is de moeite van een rondwandeling zeker waard.
Wat na 500 jaar oorlogen
, aardbevingen en branden nog aan mooie burgerhuizen, o.a. portalen, trappen, galerijen, is overgebleven, bewijst hoe belangrijk de burgerij in de 16de eeuw was, Widmanngasse. Het pand nr. 18 op de Hauptplatz bevat de Paracelcushof, Villach is de geboortestad van de beroemde arts en humanist.
In de Klagenfurterstrasse
staat een mooie beeldzuil uit het eind van de 14de eeuw, met laatgotische scènes.
Schloss Mörtenegg:
dit renaissancegebouw van drie verdiepingen was de representatieve residentie van de heren von KhevenhülIer, die op grond van hun economische macht in de adel verheven werden.

** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 102 landen.