ST.-VEIT a.d. GLAN - 9300 - KarinthiŽ, met Stadtpfarrkirche hl. Dreifaltigkeit, Kloosterkerk Unsere Liebe Frau en het middeleeuwse Raadhuis, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    

Op een kruispunt van belangrijke handelswegen ontstond in de 12de en de 13de eeuw de hoofdstad van KarinthiŽ.
Vanaf 1174 was zij zetel van de Karinthische hertogen; in 1224 werd zij voor het eerst als stad vermeld. Dat St.-Veit het tot hoofdstad van KarinthiŽ bracht - tot 1518, toen nam Klagenfurt deze functie over -, had de plaats te danken aan het stapelrecht, 1399, van ijzer uit HŁttenberg.
De economische vooruitgang, waaraan pas in de 18de eeuw een eind kwam, had belangrijke culturele gevolgen.
Deze kwamen niet alleen in de architectuur tot uiting maar ook in een aantal mooie, op zichzelf staande monumenten. Sinds het begin van de 13de eeuw was de stad omgeven door een hoge muur, waarvan grote delen bewaard zijn. Het hart van de stad is de Obere Platz, een 'Freiluftsaal', 'openluchtzaal', die in KarinthiŽ zijn weerga niet kent.

St.-Veit a. d. Glan. Stadtpfarrkirche. 1 Romaans westelijk portaal; 2 Hoogaltaar; 3 Sacristie; 4 Bernhardkapel; 5 Grafsteen met een staande vrouwenfiguur; 6 Beeld van Martinus; 7 Kruisaltaar

Stadtpfarrkirche hl. Dreifaltigkeit.
Deze driebeukige laatromaanse kerk, met een zgn. koortoren, dateert uit de bloeitijd van de stad. Het tegenwoordige uiterlijk van de kerk is echter, na talrijke verbouwingen, laatgotisch. De oude, vlakke afdekking werd vervangen door kruisribgewelven, en de strenge regelmatigheid van de drie apsiden werd verbroken door de aanbouw van de sacristie en de Bernhardkapel. Ook het romaanse portaal aan de westzijde is ingrijpend veranderd, maar in het timpaan zijn het Lam God en de evangelistensymbolen behouden.
In het interieur zijn de pijlers van de arcaden romaans,

evenals de kelkkapitelen achter het Floriani-altaar. Interessante sculptuur vindt men ook op de sluitstenen in de gewelven en in een renaissancenis van een pijler in het zuidwesten, grafsteenreliŽf met een staande vrouwenfiguur; daarnaast een beeld van de heilige Martinus. Van de barokke inrichting zijn vooral bezienswaardig het kruisaltaar en het hoogaltaar. In de buitenmuur van de romaanse Karner ten zuiden van de kerk is een Karolingische steen ingemetseld - de oudste historische getuigenis van St.-Veit, die verwijst naar een kerk in de 9de eeuw. In het interieur een opmerkelijk laatgotisch crucifix.

Kloosterkerk Unsere Liebe Frau.
Ten westen van de Altstadt staat een gotische zaalkerk met kruisribgewelven
,
voormalige clarissenkerk, een stichting van Konrad von Aufenstein en zijn gemalin. De kostbaarste bezitting van de kerk was het gotische grafmonument van Konrad von Kraig
, gest. in 1392, hoofd van de deelstaat. Het waardevolle reliŽf is nu aangebracht in het voorportaal van de pastorie. De kapellen aan de zuidzijde zijn in barokke stijl ingericht.
 
Raadhuis.
Dit middeleeuwse gebouw van drie verdiepingen hoog kreeg in 1755 een barokke faÁade. De gevel werd, o.a. met behulp van pilasters, in zes vlakken verdeeld; d
e middenpartij werd bekroond met een barok timpaan. Rijke stucdecoratie, in het centrum een beeld van Justitia. Waterspuwers in de vorm van draken.
De gegoten metalen plaqu
ette boven het portaal
bevat een citaat uit de Saksenspiegel, oud wetboek, alsmede kronen, rijkswapens, Karinthische wapens en heiligenbeelden. Het hekwerk langs het bovenlicht in het portaal met de heilige Vitus is van 1754. De indrukwekkende binnenhof met galerijen op drie verdiepingen, graffitoversiering, dateert uit het midden van de 16de eeuw. De Ralhausgalerie houdt wisselende tentoonstellingen van moderne kunst.
 
Omgeving.
Schloss Frauenstein
:
ten noordwesten van de stad staat een laatgotisch adellijk kasteel op romaanse fundamenten; schilderachtige arcaden; binnenin bevindt zich de Allerheiligellkape
lle.
De ruÔne Freiberg
is het restant van een oude hertogelijke burcht. De andere ruÔnes, Hoch
- en Niederkraig en Kraigel' SchlŲsser waren tot in de l7de eeuw landhuizen van hertogelijke ministerialen (dienstmannen : personen die bepaalde diensten - gezagsuitoefening, oorlogvoeren - voor de hertog moesten verrichten). Voorts zij verwezen naar de kastelen
Weyer
, ten oosten van de stad, Taggenbrunn, in oostelijke richting en Hunnenbrunn, richting Friesach.  

St.-Stefan a.d. Gail 9623 - KarinthiŽ
Parochiekerk.
Deze laatgotische hallenkerk met polygonaal koor en spitse toren werd tijdens de barok vergroot door het aanbouwen van kapellen. In de gewelven laatgotische vierpasschilderingen en vroegbarokke plantenornamenten. Op de triomfboog een barok Laatste Oordeel. Op het hoog
- en op het linkerzijaltaar in het schip laatgotische beelden en reliŽfs, Martelaarsdood van Stefanus en Laurentius, en een madonnabeeld. Grafstenen met wapens in de zuidelijke kapel. De beeldzuil ten zuiden van de kerk draagt interessante schilderingen uit het eerste kwart van de 16de eeuw.
RuÔne Aichelburg en Schloss Greiffenstein.
Eigendom van de familie Aichelburg. Het slot, gebouwd in 1556, werd in 1965 gerestaureerd.
 

Strassburg 9341 - KarinthiŽ
Parochiekerk St.-Nikolaus.
Van de oorspronkelijke romaanse kerk zijn nog gedeelten in het muurwerk te zien. In de eerste helft van de 15de eeuw verbouwing in laatgotische stijl
, netgewelven, steunberen tegen het koor, spitsboogvensters. In 17de eeuw werden de zijbeuken tot kapellen verbouwd. Waardevolle stukken in het interieur. Laatgotische pietŠ van kalksteen in de Maria-Elend≠Kapelle. Interessante grafzerken: het roodmarmeren dubbelgraf van de bisschoppen von Schallermann en von Sonnenberg, is een meesterwerk in zijn soort. Het barokke hoogaltaar bevat prachtige beelden; de voorstelling met de heilige Nicolaas in het midden.
 
Spitalskirche hl. Geist
, in het westen.
Kleine laatromaanse centraal aangelegde kerk met een gotisch koor. Wandschilderingen, voorstellend de kroning van Maria, het pinksterfeest en figuren van heiligen en stichters. Prachtig altaar. De beelden van de heiligen Sebastiaan en Rochus zijn tenminste stilistisch verwant aan het vroege, barokke werk.

Voormalige bisschopsburcht.
Vanaf de stichtingsdatum in 1147 tot 1787
woonden in deze indrukwekkende vesting de machtige vorstbisschoppen van Gurk. Daarna werd hun zetel verplaatst naar Klagenfurt. Van het oudste gebouw zijn de twee donjons en de romaanse Mauritiuskapel bewaard gebleven. Oorlogen, branden en aardbevingen maakten in de loop der eeuwen her- en verbouwingen noodzakelijk. Uit de laatste periode dateren de twee barokke portalen. Het slot raakte omstreeks het midden van de 19de eeuw in verval; sinds 1956 restauratiewerkzaamheden.
Aan dit gebouw is 500 jaar architectuurgeschiedenis af te lezen,
niet alleen de ontwikkeling van het romaans naar de barok, maar ook de ontwikkeling van een middeleeuwse versterkte burcht naar een moderner kasteel met binnenhof en de gewijzigde principes die daaraan ten grondslag lagen. De burchtkapel Sr.-Maurit
ius, zuidoosten, is een romaans bouwwerk van twee verdiepingen, dat In 1685 in barokstijl werd veranderd. Altaar en versieringen zijn laat-17de≠eeuws. In het Schlossmuseum kunst en cultuur uit KarinthiŽ. Jagdmuseum.
 
Andere bezienswaardigheden.
Aan de stadsmuur, dicht bij de westelijke poort, twee mooie romaanse reliŽfs: voorstellingen van een leeuwen van bisschop Walter von Disentis.

Strassburg. parochiekerk. 1 Sebastlani-kapel; 2 Catharina-kapel; 3 Rozenkranskapel; 4 Dubbelgraf van de bisschoppen von Schallermann en von Sonnenberg; 5 Hoogaltaar; 6 Apsis; 7 Grafmonument van vorstbisschop Urban Sagstetter; 8 Grafmonument van vorstbisschop kardinaal graaf Salm; 9 Kruiskapel; 10 Georgekapel; 11 MichaŽlkapel; 12 Maria-Elendkapel; 13 Koor

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk