KREMSMÜNSTER - 4550 - Oberösterreich, met Abdijkerk Götllicher Heiland und hl. Agapitus en Kloostercomplex, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Kremsmünster is een van de oudste, grootste, in historisch en kunsthistorisch opzicht belangrijkste kloosters van Oostenrijk.
Deze benedictijnenabdij, centrum van de westerse christelijke cultuur, werd in 777 gesticht door de Beierse hertog Tassilo. Volgens de legende gebeurde dit op de plaats waar 's hertogs zoon Gunther tijdens een jachtpartij door een dol geworden everzwijn was gedood. In de kronieken is over deze gebeurtenis echter niets geboekstaafd. De stichting van het klooster was wellicht eerder het gevolg van het feit dat men in dit grensland behoefte had aan een christelijke voorpost tegen de Avaren. De abdij is een, door de eeuwen heen gegroeid, architectonisch monument. De gebouwen (23800 m2 bebouwde oppervlak, zes binnenhoven, groot complex tuinen) verheffen zich op een terras 50 m boven het dal van de Krems. Zij stammen grotendeels uit de 17de en de l8de eeuw. Zoals ook elders, was het het lot van Prandtauer het door Carlo Antonio Carlone begonnen bouwwerk te moeten voltooien.

Kremsmünster, abdij. 1 Eichentor; 2 Buitenste kloosterhof; 3 Schmiedhof, kloostercafé; 4 Meierhof, dienstgebouw; 5 Viskaar; 6 Brückentor; 7 Prälatenhof; 8 Kerk; 9 Gastenvleugel; 10 Tuin; 11' Sterrenwacht: 12 'Moskee'; 13 Kerkvleugel; 14 Kloostervleugel; 15 Abdijvleugel, kunstcollecties.

Abdijkerk Götllicher Heiland und hl. Agapitus
Het huidige bouwwerk is een romaans/vroeggotische basilica met drie schepen, zes traveeën, een dwarsschip en een koor met drie apsiden. Na 1680 werd de kerk ingrijpend verbouwd in barokke stijl. Het middeleeuwse grondplan verhinderde de verwezenlijking van het barokke ideaal: de kerk centraal binnen het complex te situeren. Om het in een hoek geplaatste godshuis het nodige aanzien te verlenen, werden twee statige, met lantaarns bekroonde torens en een feestelijke, vorstelijk aandoende façade met bordes toegevoegd. Sedert de recentste restauratie domineert aan de andere zijden van de kerk weer het middeleeuwse karakter, vooral in het oosten, waar het gebouw wordt afgesloten door drie hoge apsiden.
In
terieur,
een lichte, zeer hoge ruimte. Fraai stucwerk benadrukt de lijnen van de architectuur en verdeelt de gewelven in zones, die getooid zijn met fresco's. De pijlers onder de kapitelen zijn onversierd en worden tijdens kerkelijke hoogtijdagen met kostbare Vlaamse gobelins
bekleed. Orgeltribune met welvende balustrade. Het orgel is 19de-eeuws. Links en rechts van de ingang zijn de klokkenluidervertrekken, in hun oude vorm herstelde, fraai met de barok contrasterende ruimten uit de oor
spronkelijke bouwperiode. Bezienswaardig is het Gunthergrab, een stenen grafplaat uit ca. 1300, met een liggend beeld van de hertogszoon Gunther een verwijzing naar de stichtingslegende.
Elk altaar
is volgens hetzelfde systeem geconstrueerd:
een weelderig omlijst schilderij onder een met rood damast beklede baldakijn wordt door engelen vastgehouden. Het schilderij is hellend opgesteld - het buigt zich als het ware naar de bezoeker toe. De marmeren engelen zijn van een verscheidenheid aan kunstenaars. Meesterwerken van barokke sculptuur zijn de knielende engelen aan het Candida- en het Agapitusaltaar. De schildering op het hoogaltaar, De verheerlijking van Chris
tus, is een suggestief werk. Een mooie tabernakel. Achter het hoogaltaar zijn de blinde arcaden van de apsis opmerkelijk. De Frauenkapelle, in het zuiden, is een barokke ruimte, herbergt een Koningin van de rozenkrans.

Kremsmünster. abdijkerk 1 Hoogaltaar: De verheerlijking van Christus; 2 Candida-altaar met knielende engel; 3 Agapitusaltaar, eveneens met knielende engel; 4 Ingang tot de Mariakapel; 5 Kansel; 6 Altaren met staande engelen; 7 Gunthergrab; 8 Benedenverdieping van de noord toren

Kloostercomplex
Eichentor:
paviljoen met geprofileerd middenrisaliet en mansardedak. In een nis, tussen leeuwen, de jeugdige kerkpatroon St.Agapitus uit Praeneste
, het huidige Palestrina in Italië. Ten zuiden van de poort ligt de viskaar. Dit monumentale bassin met twee bekkens, is een zeer bijzondere architectonische prestatie. Arcadegalerijen omzomen vijf met bronfiguren getooide bassins. De doorkijkjes en de spiegeling van het water vormen een onvergetelijk tafereel, dat ten noorden van de Alpen zijn weerga niet kent. De eerste binnenhof, met dienstgebouwen, rechts het kloostercafé, eindigt bij een gracht, die weleer een verdedigingsfunctie vervulde.

Brückentor:
oorspronkelijk uit 1406, façade 17de- en 18de-eeuws. Drie beelden: in het midden, op de hoogste plaats, de hertogelijke stichter, iets lager, rechts en links van hem, de keizerlijke begunstigers Karel de Grote en Hendrik
II.

Präla
tenhof:
het hart van het complex, waaromheen zich de belangrijkste gebouwen groeperen de kerk, de gastenvleugel en de abdijvleugel
, kunstcollecties.
 
Sterrenwacht:
de 'eerste wolkenkrabber van Europa', vrijstaand in de tuin, tussen 1748 en 1758 opgericht als 'wiskundetoren'. 'Moskee'
, in de tuin achter de sterrenwacht: charmant tuinhuis uit 1640 met een wat oosters karakter.
 
Kunstcollecties in de abdijvleugel
Hoogtepunt van de collectie is de kelk van Tassilo, een der fraaiste producten van Karolingische goudsmeedkunst
, tweede helft 8ste eeuw. Deze kelk is door de Beierse hertog Tassilo III aan Kremsmünster geschonken.
Van de uitzonderlijk fraaie verzameling
worden hier voorts genoemd de twee luchters van Tassilo; de Codices Millenarii
, 1000 jaar oude boeken; twee handschriften uit de begintijd van het klooster, resp. 800 en eind 9de eeuw; het Scheibenkreuz ; de zalen met kunstwerken en kunstnijverheid van middeleeuwen tot biedermeier; de wapenkamer en een bibliotheek, 65 m lang, rijk met fresco's en stucwerk gedecoreerd, die ca. 400 oude en 400 nieuwere handschriften en 630 wiegendrukken bezit. Ook de verzameling muziekinstrumenten is hier tentoongesteld.
 

Kaisersaal:
genoemd naar de 15 door M. Altomonte geschilderde keizersportretten, bevindt zich een plafondschildering:
de triomf van het licht.
 
Natuurwetenschappelijke verzamelingen in de sterrenwacht:
dubbele functie, als observatorium en als museum; van oudsher bevinden zich hier collecties op het gebied van geologie, mineralogie, paleontologie, biologie, fysica, astronomie, sedert ca. 1900 aangevuld met een antropologisch kabinet.

** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 92 landen.