KLAGENFURT - 9020 - KarinthiŽ, met Dom en Parochiekerk St.-Peter und Paul en Stadtpfarrkirche St.-Egyd, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Klagenfurt, de hoofdstad van KarinthiŽ,
ligt aan de oostelijke oeve
r van de WŲrthersee. Het stadssymbool, zgn. Lindwurm (= draak), vewijst naar een legende over het ontstaan van de stad. Volgens deze legende zou er in het moerassige gebied dat hier vroeger was een reusachtige draak hebben huisgehouden. De landsvorst beloofde dat hij het moeras zou schenken aan degene die kans zag het monster te overmeesteren. Daarop lokte een aantal mannen de draak uit het moeras en doodde hem. Het moeras werd drooggelegd en er ontstond een stad, genaamd 'Glanfurt' (= doorwaadbare plaats in de Glan).
De
Lindwurmbrunnen in de stad herinnert aan deze geschiedenis.
De stad werd in de 12de eeuw gesticht en aan het eind van die eeuw voor het eerst in de oorkonden vermeld. In 1514 werd zij door een brand in de as gelegd. In 1518 werd Klagenfurt door keizer Maximiliaan
I geschonken aan de stenden van KarinthiŽ en tot hoofdstad van het hertogdom verheven. In de daaropvolgende jaren werd de stad versterkt: zij werd een bolwerk tegen de Turkse invallen. In 1809 werden de wallen en poorten door de Fransen geslecht. Hiermee was de weg gebaand voor de moderne uitbreiding van de stad.

Dom en Parochiekerk St.-Peter
und Paul, Lidmanskygasse
De stenden van Karinthi
Ž waren door de keizerlijke schenking van 1518 de trotse bezitters geworden van de stad. Hun nieuwe politieke zelfbewustzijn, nog versterkt door de ideeŽn van de Reformatie van Luther, leidde in 1578 tot de bouw van de dom, die een van de spaarzame voorbeelden van reformatorische bouwkunst in Oostenrijk is. Na 13 jaar was de bouw voltooid en werd de kerk gewijd aan de heilige drievuldigheid. De bouwmeester was waarschijnlijk Christoph Windisch. In 1604 werd de kerk overgedragen aan de jezuÔeten en toegewijd aan de heiligen Petrus en Paulus. In 1660 werd aan de zuidzijde de Franciscus Xaverius-kapel aangebouwd, in 1665 volgde het presbyterium. In 1727. na een brand, werd de kerk voorzien van een nieuwe inrichting; in 1787 verplaatsten de bisschoppen van Gurk hun zetel naar Klagenfurt.
Sedertdien is de St.-Peter en Paul een katholieke dom.
Bepalend voor het interieur van deze van wandpijlers voorziene hallenkerk - een van de vroegste voorbeelden van dit soort bouw in Oostenrijk - zijn de drie galerijen met arcaden en het ruime tongewelf. Het strenge ritme van het 16de-eeuwse, laatgotische bouwwerk wordt speels overwoekerd door de kleurrijke stucdecoraties en fresco's die de vroege barok eraan heeft toegevoegd.
De in stucwerk uitgevoerde ornamenten aan
de galerijen, de plafondschilderingen zijn in de loop der tijden herhaaldelijk overschilderd. Het hoogaltaar,heeft schilderingen van de Weense kunstenaar D. Gran
, 1694-1754. Bezienswaardig zijn ook de tussen 1725 en 1727 ingerichte zijkapellen. In de twee kapellen. links en rechts van het hoofdaltaar, vormt de decoratie in elf verschillende soorten marmer een interessant voorbeeld van materiaalkeuze en vakmanschap in de periode van de barok. Ten slotte verdienen vermelding de kansel uit 1726 en de 18de-eeuwse kerkbanken.

S
tadtpfarrkirche St.-Egyd, Pfarrgasse
De 91,7 m hoge toren met uivormige bekroning uit 1733 domineert de stad. De kerk werd in haar huidige vorm tussen 1692 en 1697 gebouwd op de fundamenten van een voorgangster uit de 13de eeuw. In het onderste gewelf van de toren herinnert een inscriptie aan de verwoesting van de vorige kerk door een aardbeving in 1690.
In het interieur verdient vooral de schildering
in het koor de aandacht: het is een van de beste werken van
J. F. FromilIer. Voorgesteld is de heilige Egidius, die ziekte, oorlog en nood de stad uitdrijft. Interessant zijn ook het altaarstuk van A. Cusetti, 1761 en de plafondschilderingen van J. MŲ
lk, eveneens uit 1761. -

Klagenfurt, de dom. 1 Rosalia; 2 Ingang noordzijde 3 en 4 Zijaltaren gewijd aan Maria en de heilige Anna; 5 Sacristie; 6 Hoogaltaar; 7 Presbyterium; 8 Ignatius; 9Jozef-altaar; 10 Franciscus Xaveriuskapel; 11 Barbara; 12 Galerij; 13 Ingang westzijde

Voormalige kloosterkerk Unsere Liebe Frau Viktring,
aan de zuid rand van de stad, een van de belangrijkste kloostercomplexen van KarinthiŽ, in 1142 door graaf Bernhard von Spanheim gesticht. Het complex werd in de daaropvolgende periode versterkt en uitgebreid en diende de cisterciŽnzermonniken als veilige haven, waar zij konden wonen, werken en bidden. De monniken waren uit Lotharingen hierheen gekomen en hadden vandaar de Bourgondisch laatromaanse bouwstijl meegebracht. In 1202 werd de driebeukige pijlerbasilica, met haar door een tongewelf overkluisd schip en de rechte koorafsluiting, gewijd. De toren, met spitse kap uit de late 15de eeuw, werd pas toegevoegd in de tijd dat de Turkse invallen een versterking noodzakelijk maakten. De soberheid, de functionele vormen van het interieur en het ontbreken van decoratie zijn typerend voor de puriteinse opvattingen van de cisterciŽnzers.
Het kostbaarste bezit van de kerk wordt waarschijnlijk gevormd
door de gebrandschilderde ramen in het koor, uit ca. 1400, met o.a. taferelen uit de boodschap van de engel aan Maria (linkervenster ) en uitbeeldingen van de twaalf apostelen (rechtervenster). Compositie en uitbeeldingswijze markeren een late fase in de ontwikkeling van de Europese glasschilderkunst. Het feestelijk aandoende, barokke hoogaltaar, dat ervoor staat, harmonieert uitstekend met deze vensters. Bezienswaardig zijn voorts het sobere romaanse portaal aan het zuidelijk zijschip, in de richting van de kruisgang, en enkele grafstenen uit de 13de eeuw, die bij de ingang naar de doopkapel en in de kruisgang zijn aangebracht. In de voormalige kloostergebouwen is de grote feestzaal gedecoreerd door K. Pittner
, gest. 1735.

St.-Peter am Bich
t, in het noordoosten van Klagenfurt
De kerk wordt in 1399 voor het eerst vermeld. maar het vlak gedekte, romaanse bouwwerk is aanzienlijk ouder. Van groot kunsthistorisch belang zijn twee stenen met Karolingische vlechtbandmotieven uit eind 9de eeuw. Ze zijn waarschijnlijk afkomstig uit de nabijgelegen koningsburcht Karnburg. Ze hebben een tweeledige symbolische betekenis: als onderdeel van de westwand - de ingangspartij - bannen zij de 'machten van de duisternis' uit, in het ornamentele vlechtwerk stellen zij orde tegenover de als bedreigend ervaren wereld.


 
Andere kerken
In de Heiligengeis
tkirche,
de op twee na oudste kerk van de stad, bevinden zich een mooie altaarschildering en een rococokansel. In de Marienkirche is een mooi, laatbarok hoogaltaar. De Kreuzbergkirche  herbergt o.m. fresco's.

Landhaus
, Alter Platz
Het belangrijkste civiele gebouw van Klagenfurt werd in 1574 opgericht op de plaats waar in 1535 de hertogelijke burcht was afgebrand. Evenals bij de dom waren hier de stenden van Karinthi
Ž de opdrachtgevers. De bouw werd uitgevoerd door H. Freymann, J. A. Verda en ten slatte door Ulrich Vogelsang, in de stijl van de Duitse renaissance. Deze stijl is echter alleen op de binnenplaats bewaard gebleven. Een zuidelijk karakter krijgt het bouwwerk door de arcadengalerijen.
Op de benedenverdieping is de zgn. rusticasteenbehandeling toegepast,
die herinnert aan het oorspronkelijke, versterkte karakter van dit soort bouwwerken. Twee machtige torens met dubbele, uivormige helmen bekronen het bouwwerk, dat zowel een functioneel als een representatief karakter heeft. Door de bepleistering van het exterieur kreeg het stilistisch een ander aanzien. In de grote Wapenzaal vindt men de trotse getuigen van het zelfbewustzijn van de Karinthische stenden tegenover de Habsburgse heersers.
Plafondschildering herinnert aan de huldiging
die de stenden in 1728 keizer Karel VI bereidden, de 665 op de wanden en vensterkozijnen geschilderde wapens van geestelijke en wereldlijke vertegenwoordigers der Karinthische stenden verwijzen naar hun oude politieke privileges. Op het fresco aan de zuidelijke wand de schenkingsakte van Maximiliaan uit 1518. Aan de noordwand de Installatie van de hertog op de 'F
Łrstenstein' bij Karnburg. In de kleine Wapenzaal schilderde Fromiller wapens van burggraven en vooraanstaande ambtenaren en bestuurders, alsmede de allegorie Waarheid als dochter van de tijd. Het Landhaus functioneert nog steeds als bestuurszetel van KarinthiŽ
. Op de binnenplaats vinden soms muziek- en toneeluitvoeringen plaats.

Andere bezienswaardigheden
De Alte Platz is het historische hart van de stad. Vele van de oude gebouwen dragen namen als 'Zur blauen Kugel', 'Zum goldenen Anker', of
'Zur goldenen Gans'. Laatstgenoemd huis stamt uit de 15de eeuw en was het vroegste Raadhuis van de stad. Van het huidige Raadhuis, Neuer Platz, is vooral de trap opmerkelijk.
Het gebouw was tot 1918 residentie van de prinsen Rosenberg
en ging toen over in het bezit van de stad. Op de Neue Platz bevindt zich ook de fontein met het stadssymbool, de Lind
wurmbrunnen, sinds 1287 in het stads≠zegel. De steenhouwer Vogelsang vervaardigde het monster uit ťťn blok steen. Michael HŲnel vervaardigde in 1632-1633 de met een knuppel zwaaiende reus. De onthulling van de fontein leidde destijds tot een volksfeest.

Musea
Landesmuseum
, Museumsgasse 2:
Het museum omvat objecten uit de prehistorie en uit de Romeinse tijd en voorts een grote verscheidenheid aan bouwplastieken, gebrandschilderde ramen, bronzen voorwerpen, vleugelaltaren, beelden. reli
Žfs, panelen, kunstnijverheid en gebruiksvoorwerpen uit de middeleeuwen tot in de 19de eeuw.

Het Diozesanmuseum
, Mariannengasse 2
gesticht in 1917, omvat een van de belangrijkste verzamelingen liturgische gebruiksvoorwerpen in Oostenrijk en voorts stukken uit de algemene kunstgeschiedenis. Van bijzondere betekenis is de Magdalenenscheibe, het wellicht oudste voorbeeld van glasschilderkunst in Oostenrijk.

De K
šrntner Landesgalerie, Burggasse 8
gesticht in 1933, opnieuw geopend in 1965, toont schilder- en beeldhouwkunst uit het recente verleden van Karinthi
Ž
.
 
Omgeving
Aan het westelijk uiteinde van de W
šrthersee ligt het badplaatsje Velden, KarinthiŽ, met het renaissancekasteel Schloss Velden. Het werd in de 17de eeuw verbouwd en het is thans een hotel. Ten noorden van Klagenfurt, maar nog binnen het stadsgebied, ligt Schloss Mageregg, een statig, representatief gebouw uit de 19de eeuw. Er ligt een wildpark omheen.

** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 92 landen.