REGENSBURG, middeleeuws wonder met Italiaanse charme.
Naar deelstaat Beieren. Naar kaart met de deelstaten. Naar stedenlijst Duitsland.  Naar uw accommodatie


Ligt in het zuidoosten van Beieren. Regensburg is een uniek bewaard gebleven historische grote stad aan de Donau.  Hier leven tweeduizend jaar geschiedenis nog steeds voort. Monumenten van de bouwkunst en de beeldende kunsten van Europees formaat, bezienswaardige musea en collecties nodigen u uit voor een bezoek. En naast de levendige veelzijdigheid van kunst en cultuur vindt u hier echte Beierse gastvrijheid. Gelegen aan de oever van de Donau is Regensburg een ideaal uitgangspunt voor boottochten, bijvoorbeeld naar de neoclassicistische marmeren tempel 'Walhalla'.

In de 'Keizerskroniek'
 
die in de l2de eeuw in Regensburg werd samengesteld en opgeschreven, vindt men Regensburg Zicht op Regensburgnaast Rome eenvoudigweg aangeduid als 'hoofdstad'. Een voorstelling van zaken die niets met de werkelijkheid te maken heeft, maar wel iets van de betekenis van de stad duidelijk maakt. De geschiedenis van Regensburg is tot in de steentijd na te gaan. Sinds die tijd is het gebied aan de samenvloeiing van Naab en Regen in de noordelijke Donaubocht zonder onderbreking bewoond geweest. Haar eerste naam dankte de stad aan een Keltische nederzetting (omstreeks 500 v.c.), Radasbona (vandaar de Franse benaming van de stad: Ratisbonne). De Romeinse keizer Vespasianus (69-79) liet hier een legerplaats bouwen die door Marcus Aurelius verplaatst en zo vergroot werd dat die aan 6000 soldaten plaats bood en als legioenplaats Castra Regina de geschiedenis inging. Een 8 m lange stenen plaat (179 n.C.) die herinnert aan de voltooiing van het 24 ha grote soldatenkwartier en eens was bevestigd boven een van de vier toegangspoorten, geldt als de geboorteoorkonde van Regensburg.

De Romeinse muur,
 
omstreeks 300 nog eens versterkt, is als omtrek van de stad nog tot op heden te volgen. Van de Porta Praetoria (179 n.C.) zijn de poortboog en de zijtoren (met vijf vensters met ronde bogen in de bovenbouw ten"behoeve van de verdediging) bewaard gebleven. Het is, na de Porta Nigra in Trier, het oudste monumentale Romeinse bouwwerk op Duitse bodem.

Bezienswaardigheden
 
Toppers: de Donau en de Steinerne Brucke - De dom St.-Peter - Concerten van de Regensburger Domspatren - Getuigenissen van het middeleeuwse verleden - Het vorstelijk slot Thurn und Taxis.

Dom St. Peter, Domplatz, zie plattegrond
 
Deze is het centrum van de domstad, het geestelijk stadsdeel bij de Donauoever. De voltooiing van het in 1250 begonnen, geweldige bouwwerk liet eeuwen op zich wachten. Desondanks is het een zeldzaam harmonisch voorbeeld van gotische bouwkunst geworden. Van de drieschepige pijlerbasilica met de ezelstoren van een oudere romaanse kerk aan de noordzijde van het dwarsschip waren de belangrijkste delen in 1525 voltooid. Daarna waren het economische moeilijkheden die leidden tot beëindiging van de bouwwerkzaamheden. Na wat activiteiten in de 17 de eeuw, werden in 1859-1869 de twee torens voltooid (105 m) en in 1870-1871 de gevels van het dwarsschip, en de dakruiter. De dom biedt plaats aan 7000 mensen.

De inrichting
 
bestaat uit zoveel onvergelijkelijke kunstwerken dat hier alleen de belangrijkste vermeld kunnen worden. Bij een rondgang, beginnende na binnenkomst door het overweldigend rijkversierde hoofdportaal van de met figurale en ornamentele versieringen prachtig verlevendigde westfaçade, zijn bezienswaardig: aan weerszijden naast het hoofdportaal de ruiterstandbeelden van de heiligen. Georgius en Martinus (ca. 1330). Tegenover het hoofdportaal, in het middenschip, het praalgraf voor kardinaalhertog Philipp Wilhelm van Beieren (tl598). Op de tombe het bronzen beeld van de overledene, knielend voor een hoog kruisbeeld. In het noordelijke zijschip staat het Rupertusaltaar (ca. 1349), het oudste ciborium (een specialiteit van de Regenburgse dom) in de kerk, met beelden van het heilige keizerpaar Hendrik en Kunigunde.

Tot de bouwwerken die de dom omringen
 
en die - samen met de dom - de zogenoemde Domstadt vormen, behoort aan de noordkant de kruisgang (11de-12de eeuw) met 14de- tot 19de-eeuwse grafmonumenten. Oostelijk grenst hieraan de Allerheiligenkapel (12de eeuw), gebouwd als grafkapel voor bisschop Hartwich II, met schitterende romaanse fresco' s. Naast de dom staat de kerk St. Stefanus (11de eeuw), in de volksmond Alter Dom geheten. Achter het kapittelhuis en de Domhof staat de voormalige parochiekerk St. Ulrich (13de eeuw) met muurschilderingen uit ca. 1570, thans deel van het Diözesanrnuseum.

Voormalige dominicanen kerk St. BIasius,
Beraiterweg
 
De kerk, uit de 13de eeuw, is een der vroegste Duitse gotische kerken. In het boogveld van het westportaal staat het beeld van de kerkpatroon. In het interieur, zonder dwarsschip, een fraai kruisgewelf en 14de - l5de-eeuwse wandschilderingen in het koor en het zuidelijke zijschip. Het koorgestoelte dateert uit de 15de eeuw. Bezienswaardig zijn nog een mantelmadonna (ca. 1500) aan de noordelijke koorpijler, het grafmonument voor Lukas Lamprechtshauser, voltooid in 1520, met een reliëf van de tronende Moeder Gods, en de waardevolle roodmarmeren grafstenen die herinneren aan de in volle wapenrusting afgebeelde ridders Jörg Schenk von Neideck (†1504) en Thomas Fuchs zu Schneeberg. Tot de aangrenzende kloostergebouwen behoort ook de Albertuskapel.

Voormalige benedictijnenkloosterkerk St. Emmeram, Emmeramsplatz
 
De overbrenging van de stoffelijke resten van de vermoorde Frankische bisschop Emmeram naar Regensburg was eind 7 de eeuw aanleiding tot de stichting van de benedictijnenabdij. Van 739 tot 975 was de abt van St. Emmeram tevens bisschop van Regensburg. De abdij bezat een beroemde schrijfschool en was een van de rijkste en belangrijkste in de Duitse landen. In 1295 werd haar de rijksvrijheid verleend. Keizer Karel VI, de vader van Maria Theresia van Oostenrijk, verhief in 1731 de abt van St. Emmeram tot rijksvorst. In 1810 werd het klooster geseculariseerd.
Het koninkrijk Beieren schonk de abdijgebouwen aan de vorsten von Thum und Taxis.

Het oudste deel van de kerk
 
die als moederkerk van het bisdom Regensburg de rang van pauselijke basilica heeft, is de Emmeramscrypte (ca. 740). Zij bevindt zich onder de van het schip gescheiden hoofdapsis en staat door een gang met romaanse fresco' s in verbinding met de in 9100 gewijde Ramwoldcrypte (in 1775 verbouwd). De oorspronkelijk romaanse vormen van het schip gaan schuil achter de rococopracht van het stucwerk van E.Q. Asam en de wanden plafondschilderingen van E..D. Asam. Van de vele belangrijke grafmonumenten zijn de grafsteen voor koningin Hemma († 876) en die voor de zalige Aurelia (ca. 1330) de belangrijkste.

 Slot St. Emmeran in RegensburgGlorie en luister in het prinselijk kasteel Schloss St.-Emmeram
 
heeft alles wat er voor een sprookje nodig is.een trad
itierijke dynastie. schatkamers, pronkkamers, eeuwenoude kruisgangen en fraaie koetsen. En bovendien bewoners met veel glamour, die in het kasteel wonen en het op velerlei manieren met leven vullen.
Sinds bijna tweehonderd jaar
wordt het door de prinsen van Thurn und Taxis bewoond, die in 1748 van Frankfurt naar Regensburg waren verhuisd. Thurn und Taxis, de naam is spreekwoordelijk voor een oude dynastie, die vanaf de 16' eeuw als keizerlijke postonderneming rijkdom en macht vergaarde. Als schadeloosstelling voor het verlies van het Beierse postmonopolie kregen de prinsen in 1812 de voormalige kloostergebouwen van het Rijksstift St.-Emmeram.

Een indrukwekkend bewijs
 
van het sacrale verleden is de romaansgotische kruisgang van het voormalige benedictijnenklooster met oorsprongen die teruggaan tot de 11' eeuw. Een romaanse kapittelzaal, schitterende kerkramen en het hooggotische Benedictus-portaal voor de basiliek vormen samen een plechtig oord voor bespiegeling. In de middeleeuwse kruisgang werd rond 1840 een neogotische grafkapel gesticht, die nog steeds als familiegraf in gebruik is.
Museum
 
Een dynastie die haar roem aan de postkoets te danken heeft, bezit natuurlijk een museum voor dergelijke vervoermiddelen. Het is in de classicistische Marstall, de voormalige paardenstal ondergebracht; de verzameling koetsen, sleden en draagstoelen is van Europees niveau.
In de noordelijke vleugel van de paardenstal is een dependance van het Bayerische Nationalmuseum ondergebracht, waar pronkstukken van de vroeger prinselijke, thans aan de Beierse Staat toebehorende schatkamer geëxposeerd zijn. Porselein, meubilair,juwelen en wapens leggen getuigenis af van de vroegere glans van een dynastie die zich aan de moderne tijd heeft aangepast.Bezichtiging
 
Rondleidingen op Schloss St.-Emmeram van april
t/m oktober: ma-vr om 11:00, 14:00,15:00 en 16:00 uur. Za, zo en feestdagen 10:00 en 13:00 uur.
Van november t/m maart: za, zo en feestdagen om 10:00,11:00,14:00 en '5:00 uur.
 

St. Kassian, Kassiansplatz  
Het drieschepige bouwwerk met drie koren kwam tot stand in 1477 op de fundamenten van een Karolingische kerk. Het interieur is in de 18de eeuw in barokstijl gedecoreerd. Het houten Mariabeeld op hei zuidelijke zijal­taar, de 'Schöne Maria' (ca. 1520), is een schepping van de beeldsnijder H. Leinberger uit Landshut. Het noordelijke zijaltaar is een schrijnaltaar uit 1498, met een beeld van de patroonheilige.

BURGERLIJKE BOUWWERKEN
 
Altes Rathaus
Onder deze benaming wordt een complex samengevat van met elkaar in verbinding staande gebouwen. Het westelijke deel, het Alte Rathaus in engere zin, heeft een toren uit de 13de eeuw; de bouw werd in 1597 min of meer voltooid, maar in 1660-1662 werd dit bouwwerk vergroot. Aan dit Alte Rathaus sluit de Reichssaalbau aan, die in 1652-1662 ontstond. Van 1721-1723 werd het Neue Rathaus gebouwd, een drie verdiepingen hoog bouwwerk met een barokportaal. (De benaming Neues Rathaus is verwarrend. omdat het echte nieuwe raadhuis, nabij het stadsmuseum, uit 1938 dateert.) De genoemde bouwwerken vormen te samen het Reiehstags Museum im Alten Rathaus, waarin later ook de Dollingersaal werd opgenomen, de uit omstreeks 1300 daterende feestzaal van het geslacht Dollinger, die in het complex herbouwd is.
De belangrijkste bezienswaardigheid is de Reichstagssaal; hier vergaderde de 'Altijddurende Rijksdag' van 1663 tot 1106. De 15 m lange en 8 m hoge zaal heeft een vlak houten plafond, gedragen door één balk, met aan de onderzijde in reliëf de schutspatroon van de stad, St. Petrus. De beschildering dateert uit de 17de eeuw.

Herzogshof, ten oosten van de dom
 
De geschiedenis van de Herzogshof is aan de hand van documenten tot 791 terug te voeren. Op de plaats van de Agilolfingische en Karolingische palts ontstond in de 12de­13de eeuw dit bouwwerk. Opmerkelijk zijn de vensterarcaden (ca. 1220) en de hertogszaal op de bovenverdieping. Thans vinden hier culturele manifestaties plaats.

Steinerne Brücke
 
De stenen brug over de Donau, van 1135-1146 in opdracht van de Beierse hertog Hendrik X, Heinrich, de Trotse gebouwd, gold in de middeleeuwen als een wonderwerk der techniek. Oorspronkelijk 330 m lang, werd zij later tot 310 m ingekort. De 16 bogen hebben een spanwijdte die varieert van 10,4 tot 16,7 m. Het beroemde Regensburgse bruggemannetje, Bruckmandl, is te zien op de brugpoort naar de stad, origineel in het stadsmuseum. Van de oorspronkelijke drie brugtorens is er maar één bewaard gebleven, 13de eeuw. De versiering daarvan, de heilige Oswald tussen een aantal figuren, 13de eeuw, is afkomstig van de midden- en noürdtoren, originelen in het stadsmuseum.

Musea
 
Behalve het als museum toegankelijke Altes Rathaus (zie aldaar) heeft Regensburg nog een aantal bezienswaardige musea.
Het Museum der Stadt Regensburg (Dachauplatz 2-4),
 
in het voormalige minorietenklooster St. Salvator (1226-1460), heeft een uitgebreide verzameling gewijd aan kunst, cultuur en geschiedenis van Oost-Beieren. Vooral belangrijk is de collectie op de tweede verdieping: gotische kerkelijke en profane kunst, vleugelaltaren, schilderijen van Altdorfer en zijn omgeving, werk van de Donauschool, renaissancemeubelen, Boheems glaswerk uit de 19de en 20ste eeuw, keramiek, tin uit Regensburg, barokke kerkelijke kunst, edelsmeedwerk, enz.
Van groot belang is ook de collectie in het Diözesanmuseum, Emmeramsplatz 1:
 
 schilder- en beeldhouwkunst, edelsmeedwerk, liturgische voorwerpen en paramenten van de 12de tot de 20ste eeuw, chronologisch gerangschikt.

Kunst en cultuur
 
Net als de Dom en de Steinerne Brücke behoort ook het jongenskoor Regensburger Domspatzen bij Regensburg. Muziek van de Middeleeuwen tot de romantiek - gepresenteerd binnen historische muren - bieden de jaarlijkse 'Dagen der Oude Muziek'. Legendarisch is allang het 'Jazzweekend' - al sinds bijna een kwart eeuw trekt het jazzliefhebbers uit heel Europa naar de Donau. Een enorme mediarespons oogsten ook de 'Regensburgse Dansdagen' en de 'Week van de Korte Film'.

Parken en plantsoenen
 
De oude stadskern is omringd door een groengordel van alleeën. Bijzonder aantrekkelijk zijn het in Engelse stijl aangelegde Dörnbergpark en het Herzogspark, een romantisch tuinensemble met het Württembergische Palais waar tegenwoordig het museum voor natuurlijke historie is gevestigd.

Aanrijroute:
 
Per trein: Regensburg Hauptbahnhof (CS) ICE-/IC-/EC- en IR-aansluitingen  - Autosnelwegen: A3, A93 - Luchthavens: München, Neurenberg, Frankfurt.

Tourist-Information Regensburg
 
Altes Rathaus, 93047 Regensburg  - Tel.: +49 (0) 9 41 / 5 07 44 10  -  Fax: +49 (0) 9 41 / 5 07 44 19  - E-mail : tourismus@regensburg.de   =  Internet : www.regensburg.de

Prüfening en Prüll
Benedictijnenkloosterkerk St. Georg in Prüfening, 4 km W van de oude binnenstad
Het klooster is in 1109 door bisschop Otto I van Bamberg gesticht en sinds 1953 weer door benedictijnen in gebruik genomen. Oudste deel van de huidige kerk is het oostelijke gedeelte met zeven altaren. Delen van het bouwwerk zijn later ingrijpend veranderd, de oorspronkelijke opzet bleef echter ongewijzigd, waardoor de kerk een van de belangrijkste uit de 12de eeuw in Duitsland is. De sterke invloed van het moederklooster in Hirsau, dwarsschip en oosttorens, is duidelijk.

Karthaus-Prüll, 1 km ZW van de oude binnenstad
De in wezen romaanse kerk van het van oorsprong benedictijnenklooster dat in de 15de eeuw door kartuizers betrokken werd, verdient een bezoek vanwege het fresco van de westgalerij, dat als voortreffelijk voorbeeld van laatromaanse schilderkunst mag gelden (omstreeks 1200) en dat de Annunciatie voorstelt. De stucdecoraties dateren uit de tijd omstreeks 1605. Bezienswaardig zijn ook het hoogaltaar, een meesterwerk van Duitse renaissance, het koorgestoelte en verscheidene olieverfschilderijen, omstreeks 1650. Van de aangrenzende kloostergebouwen zijn bij de kruisgang zeven kluizenaarscellen bewaard gebleven.

** Uw accommodatie in Regensburg: Hotels/Booking/Appartementen/Regensburg.
Aanbevolen wordt o.a.:
Hotel Apollo.  ligt op slechts 5 minuten rijden van het middeleeuwse stadscentrum van Regensburg. Het biedt u moderne kamers en een binnenzwembad. Bovendien is het uitstekend te bereiken vanaf de snelweg A3.

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” óf kies direct:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets   

Booking.com